การบริการดี เป็นอย่างไร
       พรรณี ชุติวัฒนธาดา

    การบริการ (service)  หมายถึง  "กระบวนการของการปฏิบัติเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสุข  ความสะดวก หรือความสบายอันเป็น  การกระทำที่เกิดจากจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี  ช่วยเหลือเกื้อกูล  เอื้ออาทร  มีน้ำใจไมตรี ให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค"  การให้บริการจะมีทั้งผู้ให้และผู้รับ  ถ้าเป็นการบริการที่ดี  ผู้รับจะเกิดความประทับใจหรือเกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริการดังกล่าว
          แล้วบริการที่ดีเป็นอย่างไร.........
    ถ้านำคำว่า  "service"  มาแยกตัวอักษรแต่ละตัว และใช้เป็นอักษรขึ้นต้นคำ  เราจะพบหัวใจขององค์ประกอบของการบริการที่ดี
        S   Smiling & Sympathy      ยิ้มแย้ม  เอาใจเขาใส่ใจเรา  เห็นใจในความจำเป็นของผู้รับบริการ
        E   Early Response            ตอบสนองความประสงค์ของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว
        R   Respecful                   แสดงออกถึงการให้เกียรติแก่ผู้รับบริการ
        V   Voluntariness Manner    ลักษณะการให้บริการอย่างเต็มใจ
        I    Image Enhancing         แสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการขององค์กร
        C   Courtesy                      ความมีไมตรีจิตในการบริการ
        E   Enthusiasm                  ความกระตือรือร้นในการบริการ
       ลักษณะของงานบริการเป็นงานหนักที่จะต้องพบกับคนจำนวนมากและตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายของผู้รับบริการอยู่ตลอดเวลา  อันส่งผลให้บางครั้งการบริการอาจไม่รวดเร็วทันกับความ  ต้องการของ ผู้รับบริการทุกคนในเวลาเดียวกันได้
       อย่างไรก็ตาม  แม้ว่างานของฝ่ายต่างๆในโรงเรียนศรีพฤฒาจะประสบกับข้อจำกัดต่างๆ  เช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นๆที่มีหน้าที่ให้บริการ  แต่ได้ปรากฏแล้วว่ามีหลายงาน เช่น  งานการเงิน  งานฝ่ายบริการ  งานโสตทัศนศึกษา และงานวิทยบริการ ต่างได้พยายามให้บริการที่ผู้รับบริการพึงพอใจ และประทับใจมาแล้ว
      อนึ่ง  การปรับปรุงคุณภาพการบริการงานทะเบียน-วัดผลของโรงเรียนเป็นอีกบริการหนึ่งที่ พึงประสงค์ยิ่งของผู้เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน.


จัดทำโฮมเพจโดยพรรณี ชุติวัฒนธาดา
7 กันยายน 2544.